Kính gửi quý khách hàng!

Dưới đây là danh sách file được scan trực tiếp từ tài liệu của công ty. Bao gồm:

Báo Cáo Thử Nghiệm do Cục Đăng Kiểm Việt Nam / Trung Tâm Thử Nghiệm Xe Cơ Giới cấp

Giấy Chứng Nhận Chất Lượng, An Toàn Kỹ Thuật Và Bảo Vệ Môi Trường do Bộ Giao Thông Vận Tải / Cục Đăng Kiểm Việt Nam cấp

TÊN FILE ĐỊNH ĐẠNG
Báo cáo thử nghiệm thùng nhiên liệu 40L
PDF
Báo cáo thử nghiệm thùng nhiên liệu 50L PDF
Báo cáo thử nghiệm thùng nhiên liệu 65L PDF
Báo cáo thử nghiệm thùng nhiên liệu 75L PDF
Báo cáo thử nghiệm thùng nhiên liệu 135L PDF
Báo cáo thử nghiệm thùng nhiên liệu 180L PDF
Báo cáo thử nghiệm thùng nhiên liệu 345L PDF
Báo cáo thử nghiệm thùng nhiên liệu 450L PDF
Báo cáo thử nghiệm thùng nhiên liệu 650L PDF
Giấy Chứng Nhận Chất Lượng, An Toàn Kỹ Thuật Và Bảo Vệ Môi Trường PDF